#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
114.09.202133.2470.1829.99KapfenbergOE-5473, K4 (DG 300)14:48-15:18
211.09.2021137.1038.14121.75KapfenbergOE-5473, K4 (DG 300)10:45-14:23
Anzahl: 2
Summe Punkte: 151,74
Summe Km: 170,34