Robert Mayer

VereinASKÖ Flugsport-Wien
BundeslandWien
letzte Teilnahme 2020
weitester Flug1164.21 km
15.05.2013
schnellster Schnitt114.67 km/h
01.06.2011
bester Flug879.03 pkt
15.05.2013
längster Flug10:24 h
15.05.2013


25.07.2018, 265 km

Livno Airport - Ventus 2b

Pilot: Robert Mayer3 Bilder

24.07.2018, 414 km

Livno Airport - Ventus 2b

Pilot: Robert Mayer2 Bilder

21.07.2018, 218 km

Livno Airport - Ventus 2b

Pilot: Robert Mayer3 Bilder

19.07.2018, 246 km

Livno Airport - DG 500/505 20m

Pilot: Robert Mayer2 Bilder

18.07.2018, 292 km

Livno Airport - Ventus 2b

Pilot: Robert Mayer1 Bild

08.04.2018, 202 km

Noetsch - Ventus 2b

Pilot: Robert Mayer1 Bild

07.04.2018, 271 km

Noetsch - Ventus 2b

Pilot: Robert Mayer1 Bild

06.04.2018, 388 km

Noetsch - Ventus 2b

Pilot: Robert Mayer1 Bild

03.04.2018, 106 km

Noetsch - Ventus 2b

Pilot: Robert Mayer1 Bild

10.04.2017, 496 km

Noetsch - Ventus 2b

Pilot: Robert Mayer2 Bilder